english text

privacy verklaring

Privacyverklaring Jet de Bruijn

 

Privacy wetgeving en persoonsgegevens

Jet de Bruijn zal de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Jet de Bruijn conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt.

 

AVG verklaring

Jet de Bruijn, ( https://jetdebruijn.nl ) gevestigd aan de Schoolstraat 58, 6828 GV in Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals

weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jet de Bruijn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via post@jetdebruijn.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jet de Bruijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling

Je bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Goederen en diensten bij je af te leveren

Jet de Bruijn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Jet de Bruijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jet de Bruijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uiterlijk binnen 1 jaar na het niet langer gebruik maken van je diensten worden je persoonlijke gegevens verwijderd. Uitzondering hierop zijn persoonsgegevens waarvan wij wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren. In dat geval wordt de wettelijke termijn aangehouden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jet de Bruijn verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te kunnen garanderen. Jet de Bruijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jet de Bruijn gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken..

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jet de Bruijn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou, waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar post@jetdebruijn.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
Jet de Bruijn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jet de Bruijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via post@jetdebruijn.nl. Jet de Bruijn heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een firewall.

TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een versleutelde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

 

0

Your Cart