english text

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webshop Jet de Bruijn – en – Privacyverklaring Jet de Bruijn

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Jet de Bruijn: de ondernemer die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, gevestigd Schoolstraat 58 te Arnhem, e-mail:post@jetdebruijn.nl, tel: +31(0)268482818 of  +31(0)648937971, KvKnr. 52162516, BTW-nr. 137065802B01
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Jet de Bruijn;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Jet de Bruijn georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Jet de Bruijn gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Jet de Bruijn in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Jet de Bruijn en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Jet de Bruijn en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

 

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Jet de Bruijn gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een indicatieve weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Jet de Bruijn niet.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Jet de Bruijn onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Jet de Bruijn kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Jet de Bruijn op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht bij levering van producten

1.        Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2.        Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, ongebruikt en in de originele staat en verpakking aan Jet de Bruijn retourneren, conform de door Jet de Bruijn verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6 – Kosten  in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Jet de Bruijn dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  Jet de Bruijn alleen worden uitgesloten indien Jet de Bruijn dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a)      die door Jet de Bruijn tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b)      die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c)      die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 

 

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Jet de Bruijn producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Jet de Bruijn geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Jet de Bruijn dit bedongen heeft en:

a)      deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b)      de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 1. Jet de Bruijn staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Jet de Bruijn, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Jet de Bruijn jegens Jet de Bruijn kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. Jet de Bruijn zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Jet de Bruijn het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Jet de Bruijn zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Jet de Bruijn.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Jet de Bruijn.

 

Artikel 10 – Betaling

 1. Betaling van producten dient volledig vooraf te geschieden op de volgende wijze:

a. via Paypal;

b. via iDEAL;

c. of een ander electronisch betalingssysteem ter keuze van Jet de Bruijn.

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld en schriftelijk aan Jet de Bruijn te melden.
 2. In geval van wanbetaling van de consument heeft Jet de Bruijn behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Jet de Bruijn, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Jet de Bruijn ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Jet de Bruijn binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

1.        Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Jet de Bruijn partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.        Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

-eind-

Privacyverklaring Jet de Bruijn

 

Privacy wetgeving en persoonsgegevens

Jet de Bruijn zal de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Jet de Bruijn conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt.

 

AVG verklaring

Jet de Bruijn, ( https://jetdebruijn.nl ) gevestigd aan de Schoolstraat 58, 6828 GV in Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals

weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jet de Bruijn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via post@jetdebruijn.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jet de Bruijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling

Je bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Goederen en diensten bij je af te leveren

Jet de Bruijn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Jet de Bruijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jet de Bruijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uiterlijk binnen 1 jaar na het niet langer gebruik maken van je diensten worden je persoonlijke gegevens verwijderd. Uitzondering hierop zijn persoonsgegevens waarvan wij wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren. In dat geval wordt de wettelijke termijn aangehouden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jet de Bruijn verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te kunnen garanderen. Jet de Bruijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jet de Bruijn gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken..

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jet de Bruijn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou, waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar post@jetdebruijn.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
Jet de Bruijn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jet de Bruijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via post@jetdebruijn.nl. Jet de Bruijn heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een firewall.

TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een versleutelde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

 

0

Your Cart